Drama 1 HW

“MET DE HOEKSCHE WAARD KOMT HET WEL GOED!”

FB_IMG_1453320497063Na de bespreking van het algemeen beleidsstuk bogen de leden van Provinciale Staten ZH zich over het besluit van het college van GS om een Arhi-procedure op te starten voor de Hoeksche Waard. Deze algemene regeling herindeling is door gedeputeerde Rogier van der Sande gestart nadat de Hoeksche Waardse bestuurders er volstrekt niet meer uitkwamen. De reacties van de diverse partijen geven mij het gevoel dat, indien de nu in opdracht van de provincie op te stellen rapporten ook aangeven dat de Hoeksche Waard het best één gemeente kan worden, de provincie die herindeling doorzet.
Voor de feitelijke behandeling waren er twee insprekers vanuit de Hoeksche Waard. “Samenwerker” Van Loo(CDA) sprak namens 11 fracties die geen herindeling willen.Een
weinig overtuigende bijdrage. De Binnenmaaser gaf aan dat men wel bereid was om taken over te hevelen voor besluitvorming boven de gemeenten (dus toch die nieuwe bestuurslaag), maar de voorbeelden spraken weinigen aan. Voor de schijn werd er nog een vraag gesteld. De rol van de samenwerkers was daarna beperkt tot “nee schudden” als er werkelijke feiten over tafel gingen.

C08BA6C9-5D65-4049-A236-5B3D20210872-exportWoordvoerder Pahlandsingh (D66 OUd-Beijerland) sprak namens de 24 fracties in de Hoeksche Waard die wel opteren voor herindeling.

(Inspreker Pahladsingh rechts naast gedeputeerde Van der Sande. Achter hem met de hand voor de mond de vaak neeschuddende tegenspeler Van Loo)

In een duidelijke bijdrage en naar het non-verbale gedrag van de statenleden te oordelen ook realistische visie schetste de huidige impasse en de noodzaak om bestuurkracht te ontwikkelen. “We zitten muurvast, de koek is op en onze Waard heeft oplossingen duurzame nodig en geen experimenten als een regioraad, een vierde bestuurslaag.

Zijn opmerking dat politieke vertegenwoordigers moeite hebben over zichzelf te beslissen en vaak voor lijfsbehoud van de functie kiezen leverde wel wat reacties op. Veel begrijpelijk en positief. De herindelers op de tribune schudden in een perfecte choreo gelijktijdig van nee.

Tegen de klok in gaven de fracties vervolgens hun visie op de gestarte Arhi-procedure. Alleen 50+ vond zo’n procedure niet nodig. De anderen ondersteunden de ingezette procedure of vergaten te melden (PVV) dat het voor hen niet hoeft.

SGP-ChristenUnie sprak over veranderende tijden. Ja ja!. Over kerstbomen, twee strikken en een verhaal dat ook bij veel SGP-ers tegenwoordig een kerstboom thuis staat met kado’s eronder.  Ook het bestuur vraagt om en doortastende aanpak. Doorpakken dus.
De PvdA wilde eigenlijk wel van die eerste fase van de Arhi af. Alles weer opnieuw. Met de complimenten aan de Hoeksche Waard alles is uitgezocht. Op naar een sterk bestuur.
De SP steunt de coalitiekoers en wacht de uitkomsten van de eerste fase af. “Als die ook wijze op een gestagneerde situatie dan moet we de weg wijzen”.
GroenLinks maakte een doordachte analyse van alle participanten in zo’n proces. Van burger to wethouder van raadslid tot ambtenaar. Allen zijn gebaat bij slagkracht.
50+ lijkt het stuk niet gelezen te hebben.  Iets opleggen werkt niet, dus laat Oud-Beijerland en Strijen maar fuseren en de reast gaat het om hun manier doen. Deze partij heeft zich volstrekt niet verdiept in de Hoeksche Waard. Geen steun dus.
Het CDA zit in de grootste spagaat. Een inspreker die tegen is, de meeste CDA fracties in de Hoeksche Waard willen eigenlijk niks, een beetje samenwerken als het moet. De woordvoerder van deze coalitiepartij redde zich eruit door de start van de Arhi te onderschrijven (wat anders als je gedeputeerde daar al voor gestemd heeft) en de onderzoeken af te wachten. Dan zal blijken of wij een keuze moeten maken voor de inwoners van de HW
De PVV komt met een volstrekt onsamenhangend verheel. Woordvoerder Zwerus zegt hoog opgeleid te zijn, maar hij begrijpt het stuk over de bestuurkracht niet. Als inwoner van Goeree ervaart hij de gevolgen van de herindeling daar. Lang wachten op zijn paspoort in een leeg gemeentehuis. Er moet een referendum komen, want in 2003 waren de inwoners ook al tegen. Alsof er niets gebeurd is in die tijd tierde hij maar door. Geen enkel inhoudelijke bijdrage.


PvdA fractievoorzitter Hillebrand wilde wel wat tegengas geven na en gebral van de PVV.
“Uw partij wil alle grenzen dicht. Neemt u van mij aan dat u straks bij gesloten grenzen met dat mooie nieuwe paspoort van u bij elke grens lang moet wachten”


De VVD steunde haar gedeputeerde met een visie over noodzaak van een sterk bestuur en gaaf aan te willen doorpakken. D66 was het meest beslist in haar keuze. Doorpakken.
Gedeputeerde  Van der Sande deed goed zijn best een ieder tot vriend te houden in deze fase. Hij wil eigenlijk niet degene zijn die nu een herindeling doordrukt. Hij vlucht in de Arhi en zegt erbij nog geen voorkeur te hebben. Hij gaat wel zijn stinkende best doen om de Hoeksche Waard als een eenheid verder te laten gaan. Wat dat ook mag betekenen.

In de wandelgangen en tijdens de nazit blijkt dat op alle niveaus herindeling als beste optie genoemd wordt. Ik ben ervan overtuigd dat de provincie doorzet.

Dus niet de vraag of de Hoeksche Waard gaat indelen, maar wanneer dient zich aan. Als het Arhi – onderzoek voor het zomerreces is afgerond dan zitten we op schema. Als het kabinet heel blijft lijkt de procedure op nationaal niveau kansrijk te zijn. Dan gaat de Hoeksche Waard eind volgend jaar naar de stembus en start op 1 januari 2018 de nieuwe gemeente.


WAAROM TOCH DIE ANGST?

angstschreeuwZe komen er niet uit. De volksvertegenwoordigers uit de vijf gemeenten worden het niet eens. Alle politici zijn ervan overtuigd dat de huidige gemeenten taken onvoldoende aan kunnen. Zonder ingrijpen krijgen de inwoners steeds minder dan waarop ze recht hebben. Op de inhoud van zorg, welzijn sociaal beleid, economie, bedrijven, landbouw, cultuur en nog veel meer wordt onvoldoende of geen sturing gegeven. Instellingen gillen om daadkracht. Allerlei samenwerkingsvormen kosten veel tijd, geld  en de resultaten?  De politiek is zover dat het zo niet langer kan. Iedereen is het daarover eens. Ja echt.
De meest efficiënte samenwerking is één gemeente. Gelukkig zijn de meeste politici daar nu achter. Centrale regie en de mogelijkheid om kwalitatief goed beleid te voeren als we de juiste mensen op de juiste plaats krijgen. De plaats van een gemeentehuis of raadszaal is onbelangrijk. Dat zoeken ze later maar uit.
Toch zijn er mensen die weer niet durven. Deze tijd vraagt om anders denken, handelen en om snelheid. De samenleving verandert zo snel, dat velen het met moeite kunnen volgen. Iedereen kan nu binnen minuten alle informatie krijgen over alles wat van belang is. Daar maak je echt geen afspraak meer voor bij een wethouder.
Waarom toch die angst om de regie ergens anders te voeren?  Het antwoord dat de kern raakt: Er is geen vertrouwen  dat contacten in een nieuwe gemeente gewoon kunnen plaatsvinden. Onder normale omstandigheden zijn die contacten nu zeer spaarzaam. Er is geen enkele politieke partij of wethouder die zomaar de mensen de deur uit krijgt. Alleen als er werkelijk iets speelt dan komt men in actie. In een kleine gemeente, maar ook in een grotere. Digitaal  zijn contacten tegenwoordig makkelijk en snel. Je moet wel echt niks anders te doen hebben als je met een raadslid of wethouder een afspraak maakt. Ik heb als wethouder in een heringedeelde gemeente ervaren dat inwoners je prima kunnen vinden als er een persoonlijk of plaatselijk belang speelt. Ik heb ervaren dat een college, een ambtelijk apparaat, een gemeenteraad snel na de start van de nieuwe gemeente het over de hele gemeente heeft, over iedereen.
En gaat dat dan in een nieuwe gemeente ineens allemaal goed? Nee. Eerst moet overwonnen worden dat in een college, raad of bij de medewerkers allemaal mensen moeten zitten uit elke vroegere gemeente. Misschien blijken er wel vier (dat is genoeg hoor) prima wethouders in Goudswaard te wonen. Als ze gescreend worden op kwaliteit en niet op herkomst dan geef ik vast mijn vertrouwen.
Het kan toch niet zo zijn dat er in een paar gemeenten tegen de vooruitgang gestemd gaat worden? Dat die tegenstemmers volstrekt geen idee hebben dat de tijd veranderd is. Dat zij denken dat de inwoners nog in de 20e eeuw leven? Onze samenleving vraagt meer. Alsjeblieft neem een besluit waar de Hoeksche Waard echt beter van wordt. Ga voor de spiegel staan en kijk naar jezelf en stel de vraag: waarom durf ik niet?  Wat is veranderd, hoe leven we nu? En hoe straks verder? Waar kopen we nu, waar nemen we diensten af?  Stop met klein denken, wees realistisch,  help je inwoners nu eens echt. Durf jezelf overbodig te maken.
Omdat sommige bestuurders en raadsleden het alleen maar over zichzelf hebben, heb ik de laatste weken een serie inhoudelijke thema’s besproken op mijn website. Het gaat toch over de inhoud? Ik schrijf daar over wat er inhoudelijk allemaal niet goed meer gaat. Wat onze inwoners missen. Veel inwoners en ondernemers schreeuwen om éénwording.


WAT ERG
Twee nachten geslapen na de stuurgroepvergadering van afgelopen woensdag.
Het charmeoffensief om met respect en toenaderingspogingen elkaar over te halen tot een ander standpunt bleek al snel niet te werken.
De politiek in de Hoeksche Waard krijgt zonder vaste structuur(één gemeente) geen enkele doorzettingsmacht/kracht voor elkaar.
Het goedbedoelde charmeoffensief van Pahladsingh D66 aan het eind van de vergadering leverde applaus op van de “herindelers”, en volstrekt nietszeggende reacties van de “samenwerkers”.
En toch waren er voldoende momenten om te scoren en echt in debat te gaan.
Mevr. Van Hulst van Gemeentebelangen Korendijk vraagt: “Als ik tegenstem, waar stem ik dan voor?” Zo’n volksvertegenwoordiger moet natuurlijk meteen een brevet van onvermogen uitgereikt krijgen. Niemand steekt de hand op om duidelijk te maken dat als je tegen een voorstel bent dat dat dan dus niet doorgaat en dat alles bij het oude blijft. En daar is eenvoudig aan toe te voegen dat als er niets gebeurd de gemeenten verder moeten op de heilloze weg van de huidige samenwerking, die door traagheid en gedoe in elke gemeenteraad. Waarom zijn vrijwel alle lokale partijen tegen een beter beleid voor hun inwoners? Men beseft niet hoe slecht het gaat. Wat erg
Dan het “SGP-eiland”Korendijk. Alle SGP-fracties, tot en met die van de provincie hebben aangedrongen op een standpunt voor herindeling. SGP-Korendijker Matze is tegen herindeling. En hij blijft het ondanks dat de “herindelers”doodse stilte hebben beloofd op de zondagen in de dorpen van Korendijk. Hij stemt tegen, maar voert niet het woord. Wat erg
Tamerius van Cromstrijen ’98 maakt het een vergadering eerder al bont. Hij wantrouwt eigenlijk iedereen die iets anders wil dan hij. De goede zorg voor de inwoner staat hoog in het vaandel, maar deze partij schrijft op haar eigen site al dat dat niet echt lukt met de WMO.
En deze politicus denkt dat het met trage samenwerking en een vierde ongecontroleerde bestuurslaag beter gaat. Wat erg
Tot slot Van Loo, CDA-er. Hij houdt die avond tientallen mensen bezig met weinigzeggende amendementen. Hij wil allerlei amendementen in een voorstel waar hij tegen blijft. Nadat hij overal zijn zin heeft gekregen stemt hij tegen het voorstel. In zijn stemverklaring geeft hij aan dat hij te weinig gemoet gekomen is door de “herindelers” Hoe kan er tussen zoveel hooggeachte CDA-politici in Binnenmaas er een hersenkronkel zijn gang gaan? Niemand vraagt wat hij nog meer nodig heeft om wel ja te zeggen (misschien een ledenvergadering die na de juiste voorlichting het wel begrijpt?) Wat erg

Deze politici zijn de zichtbaarste tegenstanders van herindeling. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor een onwerkbare situatie in hun gemeente en de andere gemeenten in de HW.  Straks dragen ze de verantwoording van een ongewisse toekomst. Sinds 1984 staat dit onderwerp op de agenda. In 2002 werd door de grootste tegenstanders van een referendum, het verfoeilijke referendum, uit de kast gehaald. Toen de lokale krant kopte dat het voor elk huishouden 250 euro duurder zou worden was de toon gezet. In 2013 liep de zaak vast en in 2015 lijkt het weer te gebeuren. Wat erg

EN EERDER
De weg naar één Hoeksche Waard is een drama in veel afleveringen. Soms een klucht, dan weer chaos. Een stuurloos proces met veel misplaatste feiten. Vooral emoties en genoeglijk vaststellen dat het hier allemaal zo goed gaat leidt de tegenstanders tot hun verzet tegen het opheffen van hun gemeente. Tegenstanders hebben niet door dat de wereld echte veranderd is en willen zich niet aanpassen. Op deze pagina’s een verzameling van stukken van de laatste tijd.

Ingelaste besloten bijeenkomst fractievoorzitters
Op maandagavond 23 november komen de 35 aanvoerders van de politieke partijen bijeen om de scherven op te ruimen van de laatste genante klucht met alle raadsleden op 18 november. Die bijeenkomst werd door de voorzitter zonder samenvatting afgesloten. Dat kon ook niet. Niemand toonde de politiek moed om hem daarbij te helpen.
Wie wijst de weg?

 “Blijf niet in het verleden hangen terwijl inwoners meegaan in de ontwikkelingen”

“Pro Hoeksche Waard” vraagt gemeenteraden om bestuur dat aansluit bij deze tijd

“Wij roepen u op om niet in het verleden te blijven hangen, terwijl veruit de meeste inwoners van onze regio meegaan in de voortschrijdende ontwikkelingen. Wij vragen u niet te kiezen voor de korte termijn en/of uw eigen rol daarin, maar om nu een keuze te maken die voor toekomstige generaties de beste is”.

Dit schrijft “Pro Hoeksche Waard” in een vandaag gepubliceerde oproep aan de leden van de gemeenteraden in de Hoeksche Waard. De groep reageert met deze oproep op het verloop van de actuele discussie over de bestuurlijke toekomst. In de komende weken moeten de gemeentebesturen overeenstemming bereiken over een keuze tussen een versterkte samenwerking of de vorming van één gemeente, maar tot nu toe blijven de meningen sterk verdeeld.

Eén gemeente
Pro Hoeksche Waard is een informele groep inwoners van de Hoeksche Waard, die al sinds het referendum van 2003 ijvert voor een gemeentelijke herindeling. Tot de groep behoren oud-wethouders, vroegere leden van gemeenteraden, ondernemers en andere betrokken burgers, die op grond van hun ervaringen pleiten voor de vorming van één gemeente Hoeksche Waard.
In haar oproep wijst de groep nu op de ingrijpende veranderingen in de samenleving in de afgelopen tien jaar, die grote gevolgen hebben voor alle aspecten van ons leven en waarop veel instellingen zich al hebben aangepast, met uitzondering echter van de gemeenten.

“In de wereld, dus ook in de Hoeksche Waard, is in het laatste decennium een totale vernieuwing van de samenleving waarneembaar. De komst van het internet, digitale technieken en sociale media heeft zichtbare gevolgen gehad voor onze kennis over alles wat er op de wereld gebeurt, hoe we met elkaar communiceren, hoe we onze inkopen doen en hoe we diensten afnemen van instellingen, waaronder de gemeenten”, aldus Pro Hoeksche Waard.

Moderne tijd
“Of we willen of niet: deze ontwikkelingen hebben invloed op ons gedrag, de kansen en de manier van werken. Bedrijven, instellingen en organisaties hebben hun werkwijze en organisatievorm daarop aangepast. Ook in de Hoeksche Waard hebben vele instellingen elkaar gevonden om goed te kunnen functioneren in de moderne tijd. Eén woningcorporatie, één bibliotheek, één welzijnsinstelling komen voort uit organisaties die een lange voorgeschiedenis kennen in eerdere kleine lokale organisaties.
De gemeenten zijn in deze veranderingen niet meegegaan. Op veel terreinen wordt er nog gewerkt zoals de hier genoemde instellingen dat voor hun eenwording deden: samenwerken. Dat betekende veel praten om het eens te worden over details. De gemeenten doen dat nu ook en zullen zich daarin herkennen. Met vijf afzonderlijke gemeenten actuele regionale vraagstukken als veiligheid, werkloosheid, industrievestiging, wmo, jeugdzorg, ouderenzorg, vergrijzing, vluchtelingenopvang, enz., enz. oplossen, kan niet meer in deze tijd. Meer dan 150 organisaties in de Hoeksche Waard opereren al op regionale schaal.”

Vitale Hoeksche Waard
Pro Hoeksche Waard doet een beroep op de leden van de gemeenteraden in de Hoeksche Waard om “de gemeentelijke organisatie er ook één van deze tijd te maken. Met de juiste mensen is dit één slagvaardige organisatie, met een duidelijke bestuurlijke structuur die voor een vitale Hoeksche Waard staat en die met behulp van de huidige mogelijkheden intensief contact heeft met bedrijven, organisaties en inwoners. De Hoeksche Waarders zijn meegegroeid met de eigenheid van deze tijd. We roepen de 35 gemeenteraadsfracties op om niet in het verleden te blijven hangen, terwijl veruit de meeste inwoners van onze regio meegaan in de voortschrijdende ontwikkelingen”, aldus de oproep.

De brief hieronder  is gestuurd aan alle leden van de gemeenteraden in de Hoeksche Waard met een afschrift aan de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland.


Aan de leden van de gemeenteraden in de Hoeksche Waard,

De groep “Pro Hoeksche Waard” volgt met belangstelling het proces over de bestuurlijke toekomst van ons eiland. Teleurstellend is dat de meningen uiteen blijven lopen. Wij willen graag een extra overweging meegeven die u zou kunnen helpen bij het bepalen van de koers naar de toekomst van ons mooie gebied.

In de wereld, dus ook in de Hoeksche Waard, is in het laatste decennium een totale vernieuwing van de samenleving waarneembaar. De komst van het internet, digitale technieken en sociale media heeft zichtbare gevolgen gehad voor onze kennis over alles wat er op de wereld gebeurt, hoe we met elkaar communiceren, hoe we onze inkopen doen en hoe we diensten afnemen van instellingen, waaronder de gemeenten.

Of we willen of niet: deze ontwikkelingen hebben invloed op ons gedrag, de kansen en de manier van werken. Bedrijven, instellingen en organisaties hebben hun werkwijze en organisatievorm daarop aangepast. Ook in de Hoeksche Waard hebben vele instellingen elkaar gevonden om goed te kunnen functioneren in de moderne tijd. Eén woningcorporatie, één bibliotheek, één welzijnsinstelling komen voort uit organisaties die een lange voorgeschiedenis kennen in eerdere kleine lokale organisaties.

De gemeenten zijn in deze veranderingen niet meegegaan. Op veel terreinen wordt er nog gewerkt zoals de hier genoemde instellingen dat voor hun eenwording deden: samenwerken. Dat betekende veel praten om het eens te worden over details. De gemeenten doen dat nu ook en zullen zich daarin herkennen. Met vijf afzonderlijke gemeenten actuele regionale vraagstukken als veiligheid, werkloosheid, industrievestiging, wmo, jeugdzorg, ouderenzorg, vergrijzing, vluchtelingenopvang,  enz., enz. op te lossen, kan niet meer in deze tijd. Meer dan 150 organisaties in de Hoeksche Waard opereren al op regionale schaal.

Wij doen een dringend beroep op u om de gemeentelijke organisatie er ook één van deze tijd te maken. Met de juiste mensen is dit één slagvaardige organisatie met een duidelijke bestuurlijke structuur die voor een vitale Hoeksche Waard staat en die met behulp van de huidige mogelijkheden intensief contact heeft met bedrijven, organisaties en inwoners. De Hoeksche Waarders zijn meegegroeid met de eigenheid van deze tijd. Elk uur van de dag is contact mogelijk, met wie dan ook. Wie wacht er nog op een spreekuur?

We roepen de 35 gemeenteraadsfracties op om niet in het verleden te blijven hangen, terwijl veruit de meeste inwoners van onze regio meegaan in de voortschrijdende ontwikkelingen.

“Pro Hoeksche Waard” is een groep oud-politici, ondernemers en betrokken burgers die geen eigen belang hebben bij hun inzet. Zij willen hun kinderen en kleinkinderen laten zien dat ook zij beseffen dat de tijd veranderd is. Wij vragen u dan ook niet te kiezen voor de korte termijn en/of uw eigen rol daarin. Wij vragen u nu de keuze te maken die voor toekomstige generaties de beste is.

 Namens “Pro Hoeksche Waard”,

J.W.J. Kolf, woordvoerder


IK BEN VAN MENING VERANDERD

De verschillen van mening over de bestuurllijke toekomst zijn alleen maar helderder geworden. Ook is de toon verhard en wordt er veel geschoten met nat kruit. Loze eisen en beloften van beide kanten.
Woensdagavond 18 november had de opstap moeten worden voor de basis van een raadsvoorstel in december. Toen voorzitter Schoof na een kleine vier uur de bijeenkomst sloot zonder enige conclusie te kunnen trekken bleek de hakken in de klei zitten.
Niemand, behalve ikzelf, is van mening veranderd.

De gezamenlijke raadsvergadering werd slechts bijgewoond door 75% van de raadsleden. Een behoorlijk deel vond het dus niet eens de moeite waard erbij te zijn. Daarmee viel het plan voor de avond meteen in duigen. De raadsleden konden kiezen uit een vak om in te zitten. Herindeling, samenwerking of op het laatste moment toegevoegd “ik weet het nog niet”.(ja politici die na een jaar nadenken nog steeds niet weten wat goed is voor inwoners) Raadsleden 18 nov webMaar waar de 20 afwezigen zouden zijn gaan zitten is niet bekend. In de uren daarna wordt een programma afgewerkt met allerlei truuks om meningen gewijzigd te krijgen. Niemand slaagde daarin. De kloof werd groter, de toon harder.
De ratio was al naar bed, toen de afzonderlijke raden nog even apart gingen zitten. In de ruimte van Cromstrijen leek het op “Rumble in the Jungle”, terwijl Strijen en het Spuidorp elkaar niets meer te melden hadden.

Toen de zaken wat emotioneler belicht werden, viel de kwaliteit van de dorpspolitiek pas echt op. Rob Tamerius van Cormstrijen 98 die aan het begin van de avond het woord eiste en allerlei beschuldigingen uitte was nog maar het begin. Omdat niemand van de afdeling samenwerking daar afstand van durfde te nemen is dat blijkbaar de toekomst als er gekozen wordt voor samenwerking.. Er kwamen plots weer allerlei eisen op tafel die gewoon niet waargemaakt zullen kunnen worden, zeker niet  met de meeste politici die er waren. De eis dat “het” niet duurder mag worden en dat de kernen als vanouds aandacht verdienen trok een rode draad door het trieste debat. De voorstanders van samenwerking verweten de herindelers eigen belang, terwijl ze er zelf blijkbaar helemaal niet bij stilstaan of het nu wel zo goed gaat in de Hoeksche Waard. Uit het vak van de samenwerking klonk geen enkel geluid waar hoop voor de toekomst van de inwoners afgeleid kan worden. Slechts de eigen zetel werd verdedigd. Ik vergelijk het maar een beetje met de winkelier die niet door heeft dat de wereld veranderd is. Hij laat zich misleiden door de klant (en dorpspolitici) dat hij van belang is voor het dorp. Ondertussen winkelt 90% van het dorp  www of elders. Word wakker!

Ik ben van mening veranderd: Van herindeling de beste keus, naar herindeling onvermijdelijk. Geen moment te verliezen. Dit kan niet langer zo.


Gelukkig was er veel mist

toen ik 2 november na de bijeenkomst van Stuurgroep OBT, met daarin 35 fractievoorzitters, in de Vijf Schelpen naar huis reed. Door het slechte zicht was het schaamrood op mijn kaken niet te zien, het schaamrood dat zich rijkelijk vormde tijdens deze bijeenkomst.

Het RD kopt de volgende dag terecht “Gesprek over toekomst Hoeksche Waard muurvast”

rd 3 nov obt

De vergadering begon met wederom een redelijk lange bespreking van het BMC-onderzoek. Niemand leverde een bijdrage die het proces bevorderde. De vragen en opmerkingen gingen vooral over de situatie die ontstaat na de keuze voor een regioraad met doorzettingsmacht. Punten zoals: “valt sport dan wel of niet onder die regioraad of bij de (dan inmiddels volstrekt leeggeplukte) gemeente, leidden tot een volstrekt overbodige discussie. Er straalt bezorgdheid / angst  van uit dat er voor de gemeenten geen belangrijke taken meer overblijven en die bezorgdheid is terecht en dus een reden te meer niet voor die optie te kiezen.

In de pauze spreekt burgemeester Borgdorff van Binnenmaas me aan over het interview in het AD van die morgen. “Hoeveel inwoners heeft Teylingen eigenlijk? – 35.653 – en weet je hoeveel inwoners Binnenmaas telt? – 28.656 -, dan snap ik niet waarom je zo laaiend bent over de herindeling Teylingen.” Ik vulde aan dat Teylingen al een tijd streeft naar een grotere eenheid, een gemeente De Bollenstreek – 100.000+ – Dat beviel de burgervader duidelijk niet. Helder is dat hij het liefst de “doorzettingsmacht” van Binnenmaas in stand wil houden..

Na de pauze wordt de uitslag van het huiswerk van de 35 fractievoorzitters bekend gemaakt. Bijna de helft van de politieke leiders in de Hoeksche Waard heeft zijn huiswerk niet ingeleverd. De opsomming van het resultaat werd daarna snel afgedaan. Toen voorzitter Nico Schoof er vervolgens niet in slaagde om de fractievoorzitters kleur te laten bekennen over hun standpunt was de avond pas echt een zinloze vertoning geworden. Zo’n elf raadsleden gaven aan nog geen keuze aan te willen /kunnen/ durven bekend te maken en daarmee verviel het agendapunt. Niemand van de 24 andere partijen en zelfs de voorzitter maakten daar bezwaar tegen. De eindtijd van 22.30 was al ruimschoots gepasseerd.
Met de belofte dat de 85 raadsleden bij de volgende bijeenkomst op 18 november  wel met de billen bloot zullen gaan werd de bijeenkomst gesloten.

Woord van het jaar: “DOORZETTINGSMACHT”
Ik nomineer het woord “doorzettingsmacht” voor HET woord van het jaar 2015. Tijdens de stuurgroepvergadering werd me de betekenis pas duidelijk.


 

JA-CAMPAGNE GESTART
Mijn  solocampagne voor het vormen van één gemeente in de Hoeksche Waard is maandag 2 november gestart met de publikatie van mijn motieven om me kort maar wel zichtbaar te manifesteren voor dit onderwerp.
Op de social media en deze site startte ik een serie van totaal 6 publikaties, die afgerond zal zijn voordat het besluit op 17 december in de onderscheiden raden genomen zal moeten worden. Wekelijks volgt 1 van 5 delen met totaal 10 redenen om JA te zeggen tegen een vitale toekomst. In een interview met het AD regio Hoeksche Waard  en een bericht op kompasonline.nl  werd aandacht besteed aan de campagne.

Comments are closed.