Hoeksche Waard één

Eiland eindelijk één
Op 10 juli 2018 stemt ook de Eerste Kamer in met het voorstel om de gemeenten samen te voegen. Vanaf 1 januari 2019 is het eiland één gemeente.
Het heeft lang geduurd voordat het zover kwam. Voor- en tegenstanders zaten elkaar behoorlijk in de haren.
Nu het eenmaal zover is zullen we de nieuwe gemeente tijd moeten gunnen om de kwaliteit en bestuurskracht waar te maken. Tegenstanders spraken vooral over bedreigingen, maar al snel zal blijken dat de nieuwe gemeente grote kansen biedt.
Dat het een tijdje zal duren vraagt om begrip. Politici en ambtenaren hebben ervaring met de diversiteit van de voormalige gemeenten. Men stak veel tijd in afstemmen, terugkoppelen en en op veel plaatsen zoeken naar dezelfde beste oplossing.
Straks zal een politicus uit Heinenoord ook verantwoording dragen voor de keuzes voor wonen in Goudswaard.

Mogelijk is de tijd van allemaal een beetje hetzelfde voorbij en breken de kansen aan om datgene wat het best bij een bepaald dorp past verder te versterken.

De snelheid waarmee veranderingen ten goede zichtbaar zullen worden zal afhangen van de instelling van de politici in de nieuwe gemeente. Daar moeten de keuzes gemaakt worden die van de Hoeksche Waard een vitale samenleving maken waar jong en oud, agrariërs en andere ondernemers zich thuisvoelen. Kunst en cultuur hebben nog veel te winnen. Als we elkaar wat meer gunnen liggen er geweldige kansen.

In de periode van de gedachtevorming over de nieuwe gemeente schreef ik de volgende bijdragen:

Tien redenen om JA te zeggen tegen vitale Hoeksche Waard

Op 17 december beslissen de gemeenteraden in de Hoeksche Waard na een langdurig proces over de bestuurlijke toekomst. Er is niet veel keus. Om de inwoners van de Hoeksche Waard datgene te bieden wat ze toekomt, is een geheel nieuwe totaalaanpak dringend noodzakelijk. Er moet echt een einde komen aan allerlei traag tot stand komende samenwerkingen en democratisch niet te volgen of te controleren processen.


De laatste redenen om JA te zeggen

Elke week plaatste ik inhoudelijke redenen die samen met andere zaken aantonen dat het met de huidige samenwerking slecht gesteld is. Bestuurders en medewerkers werken er hard aan. Dat wil zeggen dat men met de aanwezige mogelijkheden zijn best doet, maar het duurt te lang en omdat iedereen in elke gemeente zich er tegen aan bemoeit, blijft alles hangen in het haalbare gemiddelde. Er is geen drive, geen regie.  Wie zit er nog aan het stuur?

Met charme is het proces niet gelukt. Het is nu tijd om harde conclusies te trekken. Een vijf stemmen 1duidelijke meerderheid (fracties 24-11) tekent zich af voor herindeling. Als er stemming in de afzonderlijke gemeenten plaatsvindt, dan verstoord de macht van de minderheid het totaalbeeld. De Waard blijft verdeeld. Mayday…Mayday, wie hoort onze noodoproep?

2. Bestuur.
De Hoeksche Waard telt vijf colleges, waarvan de meeste grotendeels erg in zichzelf gekeerd zijn. De Hoeksche Waard staat voor hen op de tweede plaats, na de eigen gemeente. Daar waar men zegt samen te werken, lijkt het vaak meer op het verdedigen van zogenaamde eigen belangen. Zogenaamd, omdat 50 meter of 10 km over de gemeentegrens zaken echt niet anders liggen.
Dat is dagelijks zichtbaar in samenwerkingsprojecten die nauwelijks slagen en gemeenschappelijke regelingen met bestuurders die er zelden voor het betreffende bedrijf zitten, maar vooral klein denken. “Als ik nou zorg dat mijn inwoners een euro minder betalen aan bij voorbeeld de RSD (Sociale Dienst) dan kom ik op voor mijn volk/burgers.” Dat er in die gemeente ook inwoners zijn die echt behoefte hebben aan hulp wordt zelden meegenomen in de argumenten. zorg4Bijna 25% van de mensen kan niet of slecht voor zichzelf zorgen, ja ook in de Hoeksche Waard. Sociale problemen, behoefte aan zorg op maat, alcoholverslaving (hoger dan in welke streek dan ooit), jeugdzorg, schuldhulpverlening en geweld achter de voordeur (en dit is slechts een greep) komen onvoldoende aan de orde, problemen worden zelfs ontkend. “Het is bij ons allemaal zo goed, stil en veilig.”
De besturen stonden juichend aan de kant toe organisaties in de HW fuseerden. Dat is nog eens samenwerken. Eén welzijnsorganisatie betekende al gelijk dat gemeentebesturen hun handen er van af trokken. Onverantwoord bezuinigen werd schaamteloos regel. Ineens waren taken niet meer nodig. Toezicht (vijf bazen) op de instelling faalde en het resultaat is bekend. Een voorbeeld. Ik kan er veel meer opsommen.
Het bestuur telt een kleine 30 burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen. Tientallen medewerkers zijn aan het werk om deze bestuurders te dienen. Elke dinsdag wordt op 5 plaatsen over hetzelfde gesproken en anders gedacht en anders beslist. Veel ondernemers, instellingen en inwoners hebben niet alleen met die ene gemeente te maken,
dus die begrijpen dicht echt niet meer.
samen1
Samengevat: De huidige bestuurstructuur omvat plm 50 mensen, alleen al om het bestuur te runnen. Bij één gemeentebestuur kunnen tenminste 30 mensen wat anders gaan doen. De bestuurders verdwijnen en kosten na afloop van de wachtgeldperiode geen cent meer. Persoonlijk vervelend, maar niemand mist ze. De medewerkers gaan zonder verdeeldheid beleid te maken.

En tenslotte op 1 met stip:

1. Politiek
Driehonderd (300) dagen nadenken, huiswerk niet doen, vergaderen, politiek1afwezig zijn, argumenten, onwil, emotie, charme en veel tijd, geld voor medewerkers en ingehuurde deskundigen verder: resultaat 0 De Hoeksche Waard verzandt, krimp, vergrijzing en kwijnende vitaliteit.

cultuur4 samenwerkenIk heb het proces over de bestuurlijke toekomst op de voet gevolgd. In de 25 jaar dat ik actief met politiek bezig ben heb ik nimmer zo’n blijk van langdurig onvermogen gezien. Ik heb veel verstandige politici te weinig gehoord en een aantal starre kortzichtige te veel onsamenhangende onzin horen uitspreken.
Oeps, is het charmeoffensief voorbij? Ja, ik denk dat alles in het werk gesteld is om rekening houdend met elkaar eruit te komen. Dat gevlei had al veel eerder moeten stoppen. Er is helaas een groep “volksvertegenwoordigers” die halsstarrig vasthoudt aan het dorpssentiment en lang vervlogen tijden. Met smartphones en tablets in de hand denkt men dat in het dorp de verdwenen slager nog terugkomt. Ondertussen rijden internetbestellingen af en aan en rijden inwoners naar elders om inkopen te doen en produkten af te nemen.
De lokale partijen, uitgezonderd BINT, denken vanuit eigen belang. Met herindeling verdwijn je nu eenmaal of gaat op in een mogelijk sterk HINT. De vertegenwoordigers van deze partijen liegen over de mate van hun contact met de samenleving. Uit hun uitspraken blijkt dat ze volstrekt niet begrijpen in welke tijd hun kiezers leven.

Dan zijn er landelijke partijen die uiteenvallen bij dit politiek2onderwerp. Hoe kan het dat het CDA tot op het bot verdeeld is, terwijl je nationaal toch nog steeds een krachtige partij ziet. Ongefundeerd klein denken slaat toe; wat bezielt men?  In Binnenmaas hebben CDA leden zich uitgesproken tegen herindeling, maar wie heeft die paar leden objectieve informatie gegeven?
Waarom is de SGP Korendijk, ondanks aandringen van alle SGP-fracties in Zuid-Holland tegen her- indeling? Angst, gebrek aan inzicht? Zelfs als alle dagen in Korendijk de zondagsrust gehandhaafd wordt, blijft men tegen. En dat in één de gemeenten die volstrekt niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.

Tijd voor een andere aanpak. De voorbereidingen zijn begonnen. Na 17 december zullen daadkrachtige koppen bij elkaar gestoken moeten worden. Op 1 januari 2018 moeten we echt samen verder.

Woord van week 5:

Lokaal.  De lokale partijen zijn over het algemeen (er is er maar één die begrijpt dat de tijd iets anders vraagt) tegen de schaalvergroting. Ze gaan er wellicht van uit dat er na een herindeling geen lokaal gebied meer is. Lokaal is straks de Hoeksche Waard. Een lokale partij heeft geen binding met een nationale ideologie en dat blijft gewoon zo. De kracht op basis van kwaliteit zal zijn waarde ook dan bewijzen.

Verantwoording
In mijn visie over een betere Hoeksche Waard geef ik op een aantal punten aan waarom schaalvergroting de beste keus is. Ik doe daarmee niets af aan de inzet van ambtenaren of politici in het huidige vijf-gemeentensysteem. Daar wordt vaak optimaal gewerkt binnen de mogelijkheden.

‘Groter is niet vanzelf beter. De juiste mensen op de juiste plaatsen met oog voor het hele gebied is een vereiste’

Cultuur en natuur

4. Cultuur

De onderscheiden gemeenten in de Hoeksche Waard hebben de laatste 10 jaar  hun
cultuur3handen vrijwel geheel afgetrokken van elk denkbaar cultuurbeleid. Het wordt beschouwd als het eerste en makkelijkste bezuinigingsmiddel. De cultuuractiviteiten die nog wel steun ondervinden vormen het schaamlapje voor alles wat geschrapt is. De overgebleven kruimels zijn geen onderdeel van een beleid.

Enkele terugtrekkende bewegingen:
Muziekschool – Steeds meer gemeenten schrapten hun bijdrage. Uitbesteed aan To Be zonder voldoende middelen.
Hofpleintheater – Te elitair en veel detailbemoeienis op inhoud. Bijdragen droogden op. Particuliere musicalschool in Oud-Beijerland is een licht alternatief en alleen toegankelijk voor mensen met geld.
Culturele Kring – De noodzakelijke professionalisering kreeg onvoldoende steun. Eigenlijk werd de noodzaak niet meer ingezien. Bijdragen beperkten zich steeds meer. Opgeheven.
Activiteiten van To Be – Wegvallende activiteiten van o.a. Culturele Kring werden cultuur4overgenomen door To Be. Dat was het begin van het einde voor wat betreft de binding met de gemeenten. Vrij anoniem konden bijdragen geschrapt worden. Laatst voorbeeld is het wegvallen van de subsidie voor de Parkdagen in Oud-Beijerland. Jarenlangs trots door gemeente geëtaleerd als “Oók Oud-Beijerland”, maar de laatste steun is nu geschrapt.
Kunstopdrachten – Als ze er nog zijn dan komen ze voort aan een maatschappelijk wens voor herkenbaarheid van een verleden of gebeurtenis.

In een grotere gemeente groeit, bij de juiste politieke keuzes, de kans op een op termijn aantoonbaar het cultuuraanbod. Cultuur is immers een onlosmakelijk onderdeel van het welzijnsgevoel en een teken van een welvarende regio. Een gemeente van 85.000 inwoners kan niet zijn inwoners naar de omliggende gemeenten blijven sturen om kunst en cultuur te proeven.

3. Natuur
Het Nationaal Landschap Hoeksche Waard is binnengehaald door maatschappelijke hw landschapinstellingen, met als aanvoerder het Hoeksche Waard Landschap. De gemeenten hebben dat met meer of minder genoegen aanschouwd. Het hele natuurbeleid vervalt bij voorbeeld bij milieu en planologie duidelijk in een voortdurende patstelling door verschillende gemeentelijk belangen. Het werkt verlammend op noodzakelijke stappen vooruit. De driehoek natuur, landbouw en gemeente heeft last van allerlei grenzen en gedetailleerd geneuzel. En dat terwijl er dan ook nog belangen liggen bij het waterschap en de provincie.recreatie1
In één gemeente kan een slagvaardig natuurbeleid gevoerd worden. De integratie met recreatie en toerisme lijkt me duidelijk. Beide sectoren hebben het moeilijk in de Hoeksche Waard. Het blijft hangen in een aantal speerpunten en dagrecreatie.

Volgende week de laatste twee onderwerpen. Bestuur en Politiek. Eigenlijk de minst belangrijke. Daarom plaats ik ze als laatste. Als we de politiek in de Hoeksche Waard mogen geloven dan blijkt dat juist hier alle aandacht naar uit gaat. Men is erg, heel erg, met zichzelf bezig. Vreemd, het is toch slechts een middel om een vitale Hoeksche Waard te leiden, waar elke inwoner aandacht krijgt?

Woord van week 4:
Eigenheid.  De instandhouding van de eigenheid van een kern of dorp hangt af van de inwoners die er zelf iets van maken of niet. Die eigenheid wordt niet bepaald door de wijze waarop de gemeente georganiseerd is. Krachtige kernen en dorpen blijven dat straks, net ro 1zoals dat na de schaalvergroting van de tachtiger jaren is gebeurd. Een door vooral de lokale partijen afgedwongen dorpenbeleid heeft geen schijn van kans in deze 21e eeuw. Inwoners organiseren zich anders en zijn mondiger dan ooit. Daar hebben ze geen dorpsraad voor nodig.

6 Sociaal beleid en 5 welzijn

Inleiding
Wat een timing! Nadenkend over deze onderwerpen valt de full colour informatiekrant van “Samen Meer Hoeksche Waard” op de mat. In de colofon staat dat overname van artikelen samen meeralleen is toegestaan mits de regio Hoeksche Waard daar toestemming voor heeft gegeven. Raar dat een voorlichtingsblad een drempel opwerpt om informatie te verspreiden.
Lange artikelen, tientallen websites en telefoonnummers moeten mensen in de problemen de weg wijzen. Twee pagina’s breed leggen wethouders uit: “Nog niet alles gaat goed”. Het toppunt van actie blijkt uit het artikel IN DE TOEKOMST: “Eén toegang voor al uw hulpvragen”. Het gaat even duren want “we moeten met zo velen praten” etc. Men wil het toegangspunt in 2018 (!,.<>!!!) klaar hebben. Een goede lezer begrijpt het goed. De wil is er maar gaat het ook lukken. De krant straalt de trots uit “van wat hebben wij allemaal toch hard gewerkt”.

Een beter voorbeeld van grote inzet en hard werken zal je niet snel vinden. Er is lang veel tijd met overleg en echt hard samenwerken heengegaan. Er ligt wel een vooral in zichzelf gekeerd beleid, waar de hulpbehoevende inwoner maar matig mee is bediend. Een krachtige gemeente met een ambitieuze bestuurder en een krachtig ambtenarenteam had hier sneller en een veel beter resultaat bereikt. Eén in plaats van 5 bazen.

6 Sociaal beleid
zorg1De Regionale Sociale Dienst is een gemeenschappelijke regeling. Vijf gemeenten bepalen het beleid via bestuurders die het bestuur vormen. Ze verdedigen vooral hun gemeente. Het bedrijf van de RSD doet ze zelden iets. Gemeenschappelijke regelingen zijn ondingen en moeten zo spoedig mogelijk allemaal weg. De meeste regelingen zullen gelukkig eindigen in een grotere gemeente. Ze worden vervangen door diensten met korte lijnen. Met de juiste bestuurder en goede leiding kan hetzelfde personeel geweldige resultaten bereiken.

WMO en zorg.
Geen enkele gemeente in de Hoeksche Waard heeft de capaciteiten
om hier een eigen beleid uit te zetten en uit te voeren. sociaal ouderSamenwerken moet en dat kost zo veel tijd (zie maar die infokrant). Elk college, elke ambtenaar en elke raad gaat zich er vervolgens over buigen. De regels worden, hoe kan het anders, strak en voor weinig uitleg vatbaar. Maatwerk zullen de medewerkers zelden kunnen of durven verlenen. De hulpvragenden komen hier veel te kort. De toegankelijkheid tot de jeugdzorg is niet laagdrempelig en er zijn tientallen dringende gevallen die om hulp roepen.

zorg2We moeten beseffen dat 1 op de 4 mensen grote moeite heeft om het eigen leven richting te geven of problemen te lijf te gaan. De massale ontkenning hiervan in de Hoeksche Waard zegt iets over het inlevingsvermogen van die kleine gemeenten. Het is zo goed en rustig hier. Achter veel voordeuren klinkt een roep om hulp en die komt maar weinig op de juiste plaats aan. De politiek zegt het belangrijk te vinden, maar mist de drive en daadkracht omdat de gemeente zo klein is.


5 Welzijn

Als er iets onderschat wordt is het belang van beleid voor cultuur (later meer) en welzijn. De mensen die goed de weg weten (en die voor ons beslissen) vinden het maar gefröbel, dat welzijnswerk. Een makkelijke post om op te welzijnhw1bezuinigen. Ik mocht in 2006 als interim-voorzitter van SSO de eerste stappen in werking zetten voor één welzijnsorganisatie voor de Hoeksche Waard. De instellingen waren het snel met elkaar eens, maar de politiek bleek de remmende en zelfs storende factor. Met één welzijnsorganisatie en de juiste personen is deze inmiddels daadkrachtiger dan de vijf gemeenten zelf. Alleen de budgetten en takenpakketten worden nog op 5 plaatsen besproken.

Het is duidelijk dat allerlei instellingen de maat van de Hoeksche Waard passend vinden en die dan ook één organisatie voor het gebied gemaakt hebben. Welzijn en bibliotheek bij voorbeeld.
Eén gemeente, een ambitieuze portefeuillehouder en deskundig aangestuurde medewerkers kunnen in korte tijd dezelfde topresultaten bereiken.

Woord van week 3:

Betrokkenheid.
politiek Loesje“Een grotere gemeente staat verder af van de inwoners”. Dat argument gebruiken de tegenstanders. Zij bepleiten dat de inwoners nu dicht bij het bestuur staan en dat ze daar ook gebruik van maken. De werkelijkheid is anders. Er is nu geen betrokkenheid. Spreekuren worden niet of slecht bezocht. De politiek wordt niet gevolgd en wijk- of dorpsbijeenkomsten krijgen weinig belangstelling. De politiek slaagt er nu ook niet in de band met de kiezer in stand te houden. De legitimatie is flinterdun. Inwoners die de gemeente nodig hebben weten die tegenwoordig vooral digitaal te vinden. Meningen lopen via sociale media. Waar die gelezen worden maakt niet uit.

Volgende week: 4. Cultuur en 3. Natuur
en daarna 2. Politiek en 1. Bestuur


Elke week 2 redenen. Deze week:

8 Duurzaamheid en  7 economie

8  Duurzaamheid
duurzaamheid1Een nationaal landschap en veel groen vormt een onderdeel van een duurzaam
gebiedsbeheer. Wij zijn in de Hoeksche Waard zo gelukkig dat we de natuur voor de hier geldende biotopen redelijk in balans kunnen houden. Het Hoeksche Waards Landschap is en blijft van onschatbare waarde. We hebben een lange weg te gaan om onze klimaatdoelen te bereiken. Ogenschijnlijk staan we laag op de wereldlijst bij de CO2 productie, maar pas op we zijn een klein land. Nederland zit duidelijk in de top tien van CO2 opwekken per hoofd van de bevolking. En daarmee horen we nog steeds bij de grootste bedreigers van o.a. het klimaat en de gezondheid. Het milieubeleid komt er na de komende wereldklimaatconferentie in Parijs nog steeds bekaaid van af. Het dulden van 2 graden temperatuurstijging is al te gek, maar met de huidige koers dreigt een stijging van 5 graden.
Het tempo waarin de Nederlandse regering hier mee omgaat is, ondanks de geruststellende woorden van minister Kamp, volstrekt minimaal. Een rijk land onwaardig.

Eén grotere gemeente kan een effectief duurzaamheidbeleid ontwikkelen en haar inwoners bijstaan in ook hun eigen verantwoordelijkheden. De weg wijzen, faciliteren en waar mogelijk stimuleren met gebruik van Europese, nationale, maar ook lokale middelen. Géén subsidie op aanschaf van duurzame producten, maar ondersteuning voor inwoners en bedrijfsleven bij de aanpak om het beter te gaan doen. De gemeenten in de Hoeksche Waard kennen nu hooguit wat duurzaamheidplannen voor de bühne, maar helaas omvat dat vaak niet meer dan deelnemen aan regelingen die van elders aangereikt worden, zoals de collectieve aankoop van zonnepanelen. Het neerzetten van een paar omstreden laadpunten en zonnepanelen op het gemeentehuis valt onder windowdressing.
Eén gemeente moet een sterk duurzaamheidbeleid zeer hoog op de agenda zetten. Het gaat over de toekomst van onze kinderen. Ja, en het opwekken van alternatieve energie is een must. Omdat duurzaamheid3we nu aan het begin van de transitieperiode zitten van fossiele brandstof naar herwinbare energie is een aantal tijdelijke ingrepen nodig. Windturbines zullen we gedurende één generatie moeten gedogen voor de leefbaarheid voor onze kinderen. Als ze versleten zijn komen er vrijwel zeker geen nieuwe voor in de plaats en zal er eentje op de monumentenlijst komen te staan. Dan is het tijdperk energie anders aangebroken nadat we de oliebaronnen met pensioen hebben gestuurd.

duurzaamheid5De nieuwe gemeente maakt een serie plannen van aanpak. Ik denk aan verduurzaming van het particuliere woningbezit. Hoger dan de wettelijke eisen. Wijkgewijze aanpak beginnend bij de oudste wijken. Onderdeel daarvan is dat mensen op hun tablet kunnen zien hoeveel een apparaat gebruikt. Binnen een maand na inwerkingtreding staat de straat vol met afgedankte stroomslurpende koelkasten en vriezers. Stel hogere eisen aan nieuwbouw. We helpen dan ook de wooncorporatie bij een beleid om ook huurders te laten profiteren van comfort en lagere kosten. Een strategische aanpak voor alle maatschappelijke gebouwen kan veel opleveren. Elk schooldak moet vol met panelen liggen. Het geld dat uitgespaard wordt komt ten goede aan het onderwijs. De energie kan na schooltijd en in vakanties verkocht worden. De school hoeft niet te investeren.

Het bedrijfsleven in midden- en kleinbedrijf verdient ondersteuning bij een duurzame aanpak. Met redelijk eenvoudige initiatieven kom je al ver. Stel een duurzaamheidprijs in.
Het gaat niet alleen over energie. Eén krachtige gemeente had volgens economie4mij nooit gekozen voor het zogenaamde vernieuwende afvalbeleid dat er nu aankomt (betalen per keer aanbieden). Scheiden loont pas als je ook weegt. Betalen bij restafval (kost geld) en belonen bij gescheiden afval (is geld waard). De kosten voor afval zullen nog sneller dan nu afnemen. Gemeenten mogen nooit geld verdienen via de afvalstoffenheffing!

7  Economie
economie2Als we uitgaan van de hierboven beschreven duurzame samenleving, dan schept dat ook de eerste kansen voor de lokale economie. De bestaande bedrijven die hier werken zullen ervan profiteren, maar er zal ook plaats zijn voor nieuwe ondernemers. Eén gemeente ontwikkelt één economisch beleid. Gunstige vestigingsvoorwaarden voor bedrijven. Lage drempels en stimuleringsmaatregelen voor bedrijfsvestigingen. Kies voor bedrijven met veel werkgelegenheidskansen en wees kritisch bij ruimteopslorpende bedrijven met weinig personeel. Voor het rond krijgen van de financiën kan je niets uitsluiten. Toegeven aan milieu en landschap is er niet bij, maar verder lever je maatwerk op basis van de betekenis voor de mensen in de gemeente.
economie1Er moet een plan komen voor de beste kansen. Onderzoek moet uitwijzen of we meer waarde kunnen toevoegen aan onze eigen landbouwproducten. Een gespecialiseerd bedrijventerrein kan na uitvoerige studie van grote betekenis zijn voor de werkgelegenheid. Werk is de motor voor in je levensonderhoud voorzien. Als dat hier beter kan zal het mensen aantrekken, de vraag naar woningen zal toenemen en werken we aan een vitale Hoeksche Waard. Accepteer geen krimp, maar herpak je voor een levendige samenleving. De onderscheiden kleine gemeenten missen het gereedschap om dit ook maar enigszins te benaderen.

Woord van week 2:

Legitimatie. 
Democratische legitimatie kan alleen redelijk geborgd worden bij directe verkiezingen en bestuursverantwoordelijkheid. Alleen één gemeente geeft die mogelijkheid. Een regioraad met doorzettingsmacht komt voort uit de huidige gemeenteraden. De raden in de gemeenten praten zelf nog over de stoeptegel, het leed van de krimp etc. Een regioraad is voor de inwoners ongrijpbaar en deze constructie zal de Hoeksche Waard langzaam in slaap doen sukkelen.


10 Wonen

Nog onlangs is gebleken hoe, na veel overleg en politiek werk, een Hoeksche Waardse overeenkomst over woningbouw tot stand kwam. Hoe fragiel dat is blijkt dat na een tweede behandeling in wonen4een raad het plots ook daar wel een goed stuk bleek. Aan het stuk werd niets veranderd, het werd nog een keer uitgelegd. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel tijd is gaan zitten in de coördinatie van een dergelijk document. Gevolg: tijd, geld en wellicht nog het vervelendst dat dit richtinggevende document zonder twijfel een compromis van ten minste vijf partijen is. Er is geen regisseur die een mandaat heeft het beste beleid voor de Hoeksche Waard uit te werken. wonen1Centralisatie betekent werken op één plaats. Een algemeen woonbehoeften onderzoek als basis voor snel met één gemeente aan te sturen beleid voor sociale woningbouw, vernieuwen woningvoorraad en aantrekkelijke woonplekken met voorzieningen creëren. Samen met een werkgelegenheidsbeleid kan dit nieuwe inwoners aantrekken voor
een gezond blijvende samenstelling van de bevolking.

9  Ruimtelijke ordening
Eén gemeente kan voor de hele streek met daadkracht de ruimtelijke ordening uitwerken met gebalanceerde afwegingen voor werk, wonen, natuur, de agrarische sector, hw landschapbedrijvigheid, recreatie, mobiliteit, maatschappelijke ontwikkelingen, milieu (waterberging) en ruimte voor alternatieve energie voor de hele streek. Als de ontwerpers de vrije hand krijgen voor de meest optimale aanpak van het gebruik van de ruimte, dan ontstaat er een totaal ander beeld dan de onderscheiden plannen van nu. De verschillende plannen in vijf gemeenten hinderen voor een deel de algemene ontwikkeling van het gebied, denk maar eens aan de ingewikkelde situatie voor agrariërs en andere ondernemers. In grenssituaties kunnen zich situaties voordoen dat er meerdere soms tegenstrijdige regels gelden. Ik kom er bij economie op terug.

Op een aantal grensoverschrijdende onderdelen na zijn de vijf gemeenten daar voor zichzelf druk mee. Wat denk je van één gronduitgiftebeleid? Door verschillende begrotingen, hw in regio rdambelangen om in elke gemeente op relatief kleine schaal het aantal woningen op peil te houden en zelf bedrijven aan te trekken is het beleid een lappendeken. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn vaak een sluitpost. Er wordt daarbij vooral in euro’s gerekend. Omgevingsvergunningen, nieuwe inwoners, belastingen, maar ook de twijfelachtige gedachte dat er overal een beetje gebouwd moet worden heeft stevig postgevat. Maar vraagt iemand zich nu echt wel eens af wat voor de Hoeksche Waard het beste is?
Regie over de hele Hoeksche Waard biedt grote kansen voor het aantrekken van ontwikkelingen die het gebied aantrekkelijk en daarmee vitaal houden. De aandacht voor ons Nationale Landschap staat blijvend zeer hoog op de agenda. Ik heb me mede ingespannen voor het realiseren daarvan.
natuur1Klein denken zal mogelijk blijven als een aanvulling van een kern met woningen of een bedrijf een hogere waarde heeft dan het tegemoet komen aan de misvatting dat alle kernen levendig zullen blijven. De ontwikkelingen in het laatste decennium zullen zich in de toekomst versneld voortzetten. Een paar huizen bij een kern erbij is onvoldoende om een gezonde middenstand in stand te houden. De meerderheid van de bevolking rijdt toch al regelmatig naar de aanbiedingen van de grote winkelketens. De pakketbezorgers rijden verder dagelijks in elk dorp af en aan.

Eén krachtig beleid kan de Hoeksche Waard de kans bieden voor het terugdringen van de ro 1krimp, het behoud van jongeren en wellicht een kleine groei bewerkstelligen, zeker als we oog voor werkgelegenheid en een eigentijds leefklimaat hebben. Migratiesaldo nul is de basis voor krimp. Weg ermee.
Eén krachtig beleid kan alleen bereikt worden met één krachtige gemeente, die erin slaagt de juiste mensen aan te trekken.

Woord van week 1:
gr2Doorzettingsmacht.  Ik nomineer deze kreet voor het woord van het jaar. Het woord past bij één van de opties waaruit een keuze gemaakt moet worden: “Regioraad met doorzettingsmacht” Prachtige vondst maar bij die keuze laten de gemeenten hun taken niet zodanig uithollen dat hun bestaansrecht verdwijnt. Voordat dit pakket tot overeenstemming leidt zijn we weer vier jaar verder.

Verantwoording
In mijn visie over een betere Hoeksche Waard geef ik op een aantal punten aan waarom schaalvergroting de beste keus is. Ik doe daarmee niets af aan de inzet van ambtenaren of politici in het huidige vijf-gemeentensysteem. Daar wordt vaak optimaal gewerkt binnen de mogelijkheden.
Groter is niet vanzelf beter. De juiste mensen op de juiste plaatsen oog voor het hele gebied is een vereiste.

Comments are closed.